Kort jaaroverzicht 2019

Activiteiten van ds. Tjeerd Baron

Ds. Baron heeft hij zoveel mogelijk invulling gegeven aan zijn opleidingswerk voor lerend ouderlingen in met name de kerken van iSandlwana en eKwandeni, waardoor de zelfstandigheid van de kerken versterkt wordt, ondanks de ziekte waarmee hij wel te kampen heeft. Zijn werk in deze kerken bestaat voornamelijk uit het geven van de Nehemia-cursus, het ondersteunen van de werkers bij hutbezoeken, het voorgaan in zondagse diensten en het geven van preeklessen. De preeklessen worden aan de werkers van alle vier de kerken gegeven. Daarnaast heeft hij zich in het bijzonder inspanning getroost om de ondersteuning van het werk van de Zendingscommissie Scheepersnek een breder draagvlak te geven door bezoeken aan andere GKSA-gemeenten in de classis KwaZulu-Natal Noord.

Contacten met de Reformed Churches of Nqutu (RCN)

Gedurende het jaar 2019 is er geen delegatiebezoek vanuit ZA in Nederland geweest, wel zijn er in dat jaar voorzieningen getroffen waardoor het nu mogelijk is om op regelmatige basis Skype-contact te hebben met de broeders daar.

NGZN Beleidsplan 2019-2022

In 2019 is de uitvoering van het beleidsplan voor de periode van 2019 tot en met 2022 ter hand genomen. Hierbij zijn vier beleidsvoornemens om het werk van de NGZN te continueren leidend.

Kort samengevat noemen we hier:

  • afbouw missionaire aanwezigheid NGZN in de persoon van ds. Baron;
  • het budget van de RCN zal met ingang 2020 taakstellend zal zijn en de NGZN bijdragen worden geleidelijk afgebouwd. In eerste instantie zal daarbij nadruk gelegd worden op de bekostiging door de RCN van de eigen predikanten en lerend ouderlingen door het principe van ”tent making ministry”.
  • komen tot een overdracht van de rol van de NGZN naar het kerkverband van de GKSA en daarmee de positie van de kerken in het Nqutu district binnen de GKSA te waarborgen. Daarbij wordt de zendingsopdracht van de NG-kerken geleidelijk beëindigd.
  • de samenwerking tussen Sizanani (ZA) en de Nqutu-kerken (kerkraden) is voor verbetering vatbaar. Voor zover mogelijk vanuit Nederland, zal intensivering van deze verbinding worden aangemoedigd.
  • onderzoeken en zo mogelijk realiseren van een samenwerking met “Verre Naasten” om te komen tot verdere professionalisering van de NGZN, met name op het gebied van communicatie.

Voor de volledige tekst verwijzen we naar het Beleidsplan op deze site.

NGZN-delegatie naar ZA

Gezien de teleurstelling over het niet doorgaan van de delegatie vanuit ZA in 2018, is er in maart 2019 een delegatie vanuit Nederland naar de kerken in Nqutu geweest. Het doel van deze reis was het versterken van de banden en de betrokkenheid tussen de NGZN en de kerken daar, en met hen te spreken over de voortgang in het werk. Daarbij is veel aandacht besteed aan de gevolgen van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in het “NGZN Beleidsplan 2019-2022”, door deze zowel met de kerken gezamenlijk alsook per kerk te bespreken. Voor een volledig verslag van het bezoek verwijzen we naar het reisverslag “Zelf verder bouwen aan je kerk”, delegatiereis maart 2019.

Communicatie

De communicatie tussen de kerken in Nederland en de kerken in ZA blijft aandacht vragen en komt maar mondjesmaat opgang. De contacten met “Verre Naasten” hebben inmiddels geleid tot een vorm van samenwerking waardoor ook op dit gebied voortgang geboekt kan worden. Naast het bijwonen van de bestuursvergaderingen door medewerkers van “Verre Naasten” hebben zij ook bijgedragen aan de invulling van onze ledenvergadering. Een bezoek van een van de medewerkers, tijdens een regulier bezoek aan ZA, aan ds. Baron en het werk van Scheepersnek is zeer op prijs gesteld.

Kerkbouw

We zijn erg blij dat de nieuwbouw voor de (erg vervallen) kerk van eQudeni is voltooid. In het bijzonder heeft de inzet van ouderling Thokozani Ndlovu daaraan bijgedragen. We danken daarbij onze Vader in de hemel, die door een gift van de kerk van Langerak dit werk mogelijk heeft gemaakt.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.