Kort jaaroverzicht 2018

Contractverlenging ds. Tjeerd Baron

De in 2017 gegeven aandacht voor de continuïteit in het werk in Nqutu heeft geresulteerd in het besluit om de inzet van ds. Baron de komende drie jaar te continueren. In het bijzonder zal hij zich richten op de opleiding van werkers (lerend ouderlingen) in twee van de vier kerken in het Nqutu-district, met name iSandlwana en eKwandeni, waardoor de zelfstandigheid van de kerken versterkt wordt. Een verlengingsovereenkomst met ds. Baron, de NGZN en de kerk van Bunschoten-Spakenburg is op de ledenvergadering in mei 2018 in aanwezigheid van de leden ondertekend.

Delegatie Bezoek vanuit de Reformed Churches of Nqutu (RCN)

Helaas heeft het bezoek van een delegatie vanuit de kerken in Nqutu niet plaats kunnen vinden omdat de broeders geen inreisvisum verleend werd. Het bleek dat de criteria van de immigratiedienst zodanig waren aangescherpt dat de informatie die door de broeders was aangeleverd onvoldoende waarborgen gaf om de terugreis te garanderen. Ondanks inschakeling van contacten op de ambassade in ZA was het niet duidelijk aan welke gegevens het ontbrak. Inmiddels is door de inzet van “Verre Naasten” en “Prisma” overleg gestart met het ministerie om hier duidelijkheid in te krijgen zodat we een volgende keer niet opnieuw tegen problemen aanlopen. Door het wegvallen van dit bezoek is de mogelijkheid om direct geïnformeerd te worden vanuit de kerken over de stand van zaken op achterstand geraakt.

NGZN Beleidsplan 2019-2022 

In 2018 is veel aandacht besteed aan het beleidsplan voor de periode van 2019 t/m 2022. Het concept beleidsplan is op de najaarsledenvergadering besproken en na een enkele wijzing vastgesteld. Hierin zijn vier beleidsvoornemens beschreven die voor de komende periode van belang zijn om het werk van de NGZN te continueren. 

Kort samengevat noemen we hier:

  • afbouw missionaire aanwezigheid NGZN in de persoon van ds. Baron;
  • het budget van de RCN zal met ingang 2020 taakstellend zal waarbij de NGZN-bijdragen geleidelijk afgebouwd worden. In eerste instantie zal daarbij nadruk gelegd worden op de bekostiging door de RCN van de eigen predikanten en lerend ouderlingen door het principe van ”tent making ministry”;
  • komen tot een overdracht van de rol van de NGZN naar het kerkverband van de GKSA en daarmee de positie van de kerken in het Nqutu district binnen de GKSA te waarborgen. Daarbij wordt de zendingsopdracht van de NG-kerken geleidelijk beëindigd;
  • de samenwerking tussen Sizanani (ZA) en de Nqutu-kerken (kerkenraden) is voor verbetering vatbaar. Voor zover mogelijk vanuit Nederland, zal intensivering van deze verbinding worden aangemoedigd.
  • onderzoeken en zo mogelijk realiseren van een samenwerking met “Verre Naasten” om te komen tot verdere professionalisering van de NGZN met name op het gebied van communicatie. 

Voor de volledige tekst verwijzen we naar het Beleidsplan op deze site.

Voorbereiding NGZN-delegatie naar ZA

Gezien het ontbreken van een delegatie vanuit ZA in 2018 hebben we ons voorbereid op een delegatie vanuit Nederland naar de kerken in Nqutu, welk bezoek inmiddels in maart 2019 heeft plaatsgevonden. Het doel van deze reis is het versterken van de banden en de betrokkenheid tussen de NGZN en de kerken daar en met hen te spreken over de voortgang in het werk. Daarnaast is het noodzakelijk om de gevolgen van de beleidsvoornemens zoals opgenomen in het NGZN Beleidsplan 2019-2022 daar met de kerken als geheel maar ook per kerk te bespreken.

Communicatie

De communicatie tussen de kerken in Nederland en de kerken in ZA blijft aandacht vragen en komt maar mondjesmaat opgang. De opgestarte contacten met de Verre Naasten hebben inmiddels geleid tot een vorm van samenwerking waardoor ook op dit gebied voortgang geboekt kan worden. Medewerkers van “Verre Naasten” bezoeken sinds medio 2018 regelmatig onze vergaderingen en dienen ons van advies in allerlei zaken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.