Kort jaaroverzicht 2017

Opleiding predikanten en werkers

In 2017 was de opleiding van predikanten voor het gebied KwaZuluNatal een punt van aandacht. In samenwerking met de zendingswerkers in de omgeving van Richmond, Madadenie en de classes KZN-Noord en -Zuid van de GKSA is een conferentie gehouden die heeft geresulteerd in een gezamenlijk voorstel aan de Generale Synode van de GKSA om te komen tot een meer gedifferentieerde opleiding voor werkers in de kerk. De synode van de GKSA heeft daar in de tweede helft van januari 2018 over vergaderd en de volgende besluiten genomen:

  1. De synode heeft beschrijvingspunten van twee regionale synodes aangenomen, en ze naar de Theologische School Potchefstroom (TSP) verwezen. De TSP moet daarbij de besluiten en studies van vorige synodes, inclusief de oude Synode Middellande, onderzoeken en in acht nemen. (Dit gaat vooral over beweringen dat Synode Middellande in het verleden de Bacheloropleiding van Mukhanyo Theological College als voldoende voor toelating tot het predikantsambt zou hebben aanvaard, en ook de opleiding in Nqutu en Richmond erkend zou hebben. Men is het daar niet eens over dat die erkenning ooit een formeel besluit van de synode was.)
  2. In het licht van het hoge uitvalpercentage van theologiestudenten die niet Afrikaans als moedertaal hebben, moet de TSP de volgende synode adviseren met specifieke voorstellen voor snelle implementering van additionele of alternatieve vormen van opleiding van predikanten met een andere moedertaal dan Afrikaans (of Engels).
  3. De TSP moet in gesprek gaan met kerken die worden geraakt door dit hoge uitvalpercentage (zwarte kerken dus), en wegen zoeken om de voortgang van de bediening van het Woord in deze kerken mogelijk te maken.
  4. De TSP (inclusief de afdeling voor onderwijs op afstand) moet in gesprek gaan met Mukhanyo Theological College, Docenda en opleidingscentra in KwaZuluNatal (Nqutu en Richmond) om verdere mogelijkheden voor opleiding te onderzoeken.
  5. Kerkrechtdeskundigen wordt verzocht de TSP in bovenstaande te adviseren, zodat het kerkrecht de woordbediening kan dienen.

Andere aandachtspunten

Verder is in 2017 veel aandacht gegeven aan de continuïteit in het werk in Nqutu en is besloten dat de inzet van ds. Baron zich de komende 3 jaar in het bijzonder zal richten op de opleiding van werkers (lerend ouderlingen) in twee van de vier kerken in het Nqutu district, met name iSandlwana en eKwandeni, waardoor de zelfstandigheid van de kerken versterkt wordt. Een verlengingsovereenkomst met ds. Baron en de kerk van Bunschoten-Spakenburg verwachten wij op de ledenvergadering in mei 2018 in aanwezigheid van de leden te ondertekenen.

Communicatie

Helaas heeft het afgelopen jaar nog niet geleid tot een betere invulling van de functie voor communicatie. Hoewel op de ledenvergadering van voorjaar 2016 deze bestuursfunctie kon worden ingevuld is dat door persoonlijke omstandigheden maar van korte duur geweest. Contacten met de CHE om te komen tot een goede invulling hebben helaas niets opgeleverd. Inmiddels hebben door de BZA (beleidsorgaan van de gezamenlijke Zuid-Afrika Zending binnen de NGK) opgestarte contacten met de Verre Naasten geleid tot mogelijke samenwerking met hen waardoor ook op dit gebied voortgang geboekt kan worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.