Kort jaaroverzicht 2015

Bestuur

Per 1 januari 2016 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden, Judith Speijer is afgetreden als secretaris van de NGZN omdat zij op grond van de statuten van de NGZN niet meer als bestuurslid herkiesbaar was na het vervullen van drie termijnen van vier jaar. Ook Hans Stam was na het vervullen van drie termijnen van vier jaar aftredend. Omdat nog geen kandidaat is gevonden voor het vervullen van de taak van penningmeester is in de najaarsvergadering 2015 besloten dat hij als penningmeester aanblijft totdat in die vacature kan worden voorzien. 

Het bestuur van de NGZN is met twee leden vertegenwoordigd in het Beleidsorgaan zending Zuid-Afrika (BZA) dat per 1 januari 2015 tot stand is gekomen op initiatief van het Missionair Steunpunt (MS) van de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Stichting Zending Zuid-Afrika (SZZ), de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN), de Zendingsadviescommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerk (ZAC) te Kampen en de Stichting Sizanani. De BZA stelt zich ten doel het ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid van de deelnemende organisaties ten aanzien van de kerken in Zuid-Afrika die uit het zendingswerk zijn voortgekomen. 

Een voortgaande beweging 

In 2012 is het Beleidsplan voor de jaren 2013 – 2018 opgesteld en in april 2013 is de finale versie goedgekeurd door de lidkerken van de NGZN. Een belangrijk punt in het beleid voor de komende jaren is het overdragen van de financiële verantwoordelijkheid aan de verschillende kerkenraden inzake transport, salarissen en overige kosten. Eind september / begin oktober 2013 bezochten de twee penningmeesters van het bestuur Zuid-Afrika voor workshops en voor overleg over de feitelijke overdracht van financiële verantwoordelijkheden, die op 1 januari 2014 heeft plaatsgevonden. In 2014 en 2015 is wel gebleken dat dit een leerproces is dat zowel voor de kerken in Zuid-Afrika als de penningmeesters in Nederland toch nog steeds nieuwe uitdagingen kent. 

Delegatiebezoek aan het zendingsgebied 

In februari 2015 hebben enkele bestuursleden het reguliere tweejaarlijkse bezoek gebracht aan de Reformed Churches in het Nqutu-district voor overleg met de MC en bezoeken aan de kerken. Hoofdthema was de verzelfstandiging op financieel gebied. Daarnaast zijn een aantal kerkelijke activiteiten bezocht, zoals een gebedsbijeenkomst en een jeugddienst, ook zijn werkplekken van SiSa bezocht zoals een naaiclub, alfabetiseringsklas, kippenproject en groentetuin. Van dit bezoek is een verslag geschreven voor de lidkerken en van de verschillende activiteiten is melding gemaakt in het NGZN-nieuws. 

Bezoek aan Nederland en conferentie Beleidsorgaan Zuid Afrika 

Op 28 november 2015 vond een zendingsconferentie plaats in de Westerkerk in Bunschoten/Spakenburg. Deze werd georganiseerd door het Beleidsorgaan Zuid-Afrika. Hiervoor waren vanuit de NGZN aanwezig ds. Tjeerd Baron en zijn echtgenote, ds. Patrick Motloung, ouderling Musa Hlatshwayo en diaken Sylvina Ngoza. Naast hun bijdrage aan de conferentie hebben zij ook enkele lidkerken bezocht in zondagse diensten of doordeweeks catechisatiegroepen en/of gemeenteavonden bezocht. 

Revival 

Van de kerkenraad van de gemeente eKwandeni ontving het bestuur eind 2014 een enthousiaste mail, met als titel “Revival” ofwel “Opwekking”. Ds. Patrick Motloung is de predikant van deze gemeente. De kerkenraad van eKwandeni, samen met gemeenteleden en jongeren, was al lange tijd op zoek naar een manier om jongeren met het evangelie te bereiken. Wat zou de jeugd aanspreken? De jongeren van deze gemeente kwamen op het idee een jongerencomité op te zetten, de RCYMC: Reformed Church Youth Movement Committee. Dit jeugdcomité organiseerde een evangelisatieweek van 7 t/m 12 juli 2015. Er werd een tent gehuurd, waarin vanaf zes uur in de avond bijeenkomsten werden georganiseerd. De jeugd zorgde zelf voor de financiën voor de huur van de tent. Daarnaast werd een keyboard gehuurd en een broeder zorgde voor het geluid. Stel je voor, hartje winter in Zuid-Afrika, dan is het koud ’s avonds, maar toch zat elke avond de tent vol. Mensen uit verschillende kerken kwamen om samen God groot te maken en naar Zijn woord te luisteren. Ds. Patrick Motloung schrijft: “werkelijk het was een opwekking, het was het gesprek van de dag, elke avond was de tent vol, de week leek net één lange avond.” Aan het einde van de week gaven tien jongeren te kennen de Heer te willen volgen. Deze jonge mensen krijgen nu verder onderricht. In 2015 is het “project Revival” voortgezet. Op verschillende preekplaatsen zijn jeugdbijeenkomsten geweest. De vrucht van dit werk is dat eind november een aantal jonge mensen, mannen en vrouwen, belijdenis hebben afgelegd van hun geloof. Zo is een nieuwe impuls gegeven aan het werk. 

Nehemiacursus 

Al een aantal jaren wordt de Nehemia-cursus gegeven, een toerustingscursus voor gemeenteleden. Eerst is deze cursus gevolgd door de predikanten en leden van de kerkenraden. Nu geven deze ambtsdragers zelf de cursus aan gemeenteleden en nieuwe ambtsdragers. Ambtsdragers die zelf al weer voorgaan in diensten op de verschillende preekplaatsen. Zo kon het zijn dat de leden van de delegatie in februari 2015 onder het gehoor zaten van een van de zusters of broeders die de cursus volgen en meteen worden ingezet. 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.