Kort jaaroverzicht 2013

Een voortgaande beweging

In het afgelopen jaar vonden twee delegatiebezoeken plaats vanuit het bestuur naar het zendingsgebied, in februari en september/oktober. In 2012 is het Beleidsplan voor de jaren 2013 – 2018 opgesteld en goedgekeurd door de lidkerken van de NGZN. Begin februari 2013 reisde een afvaardiging uit het bestuur af naar Zuid-Afrika voor bespreking van dit Beleidsplan met de kerken in het Nqutu-district. De delegatie heeft gesprekken gevoerd  met de MC en met de kerkenraden van de verschillende kerken. Een belangrijk punt in het beleid voor de komende jaren is het overdragen van de financiële verantwoordelijkheid aan de verschillende kerkenraden inzake transport, salarissen en overige kosten. Deze delegatie kon daarnaast goede voorbereidingen treffen voor de in de zomer van 2013 georganiseerde Masakhane-reizen.

Eind september begin oktober bezochten de twee penningmeesters van het bestuur Zuid-Afrika voor overleg over de feitelijke overdracht van verantwoordelijkheden.

Beide delegatiebezoeken werden gekenmerkt door goede opbouwende gesprekken met de broeders in Zuid-Afrika; in grote openheid konden de verschillende onderwerpen besproken worden.

Nieuw als start van de vergaderdagen was een gezamenlijke tijd van Bijbelstudie aan de hand van een les uit de Nehemia-cursus, “hoe ga je om met de financiën van de kerk?”. De Nehemia-cursus is een praktisch-theologische toerustingscursus, die ds. Fritz Krüger heeft gegeven aan de kerkleiders. Aan de hand van de inleiding werden vragen gesteld aan de aanwezigen, waarop een levendig gesprek ontstond van hart tot hart. In de gesprekken ging het (gelukkig) lang niet alleen over de financiën, maar – breder dus – vooral over het omgaan met talenten.

Bezoek aan Nederland

In september 2012 was ds. Tjeerd Baron samen met zijn vrouw Marga en twee zusters van SiSA in Nederland. Tijdens gesprekken met de NGZN gaf ds. Baron de wens te kennen graag elk jaar naar Nederland te komen om één van de ledenvergaderingen te bezoeken. Nu hij nog als enige  zendingspredikant werkzaam is in Zuid-Afrika, mist hij het overleg met een collega-zendeling. Contact met de lidkerken ervaart hij als bemoedigend. Het bestuur heeft gehoor gegeven aan deze wens. Voorafgaand aan de ledenvergadering in het voorjaar was ds. Tjeerd Baron twee weken in Nederland en bezocht hij lidkerken. Komend jaar hoopt hij twee weken naar Nederland te komen, samen met twee zwarte broeders, ds. Patrick Motloung en ouderling J.A. Khumalo.

Rouw

Het afgelopen jaar moesten we afscheid nemen van twee broeders, de ouderlingen Richard Ngoza van de kerk van iSandlwana en Bongani Kunene van Munywana. Twee broeders die al jaren werkten in het Koninkrijk, beide opgeleid door de zendelingen. Zij lieten beide een vrouw en kinderen achter.

Broeder Richard Ngoza is geboren en opgegroeid in het Kamper zendingsgebied, catechisatie ontving hij van ds. Arie Reitsema. Vanwege politieke onlusten begin jaren negentig van de vorige eeuw moest hij vluchten uit het gebied. Hij kwam na omzwervingen in het Nqutu-district. Daar zette hij zich vol ijver in voor de kerk. Samen met zijn vrouw en kinderen was hij een lichtend voorbeeld van een christelijk gezin in een duistere omgeving. In mei 2012 mocht hij samen met broeder Petros Tsotetsi een bezoek brengen aan Nederland. Velen zullen zich zijn enthousiasme herinneren. Na een kort ziekbed mocht hij ingaan in de heerlijkheid van Zijn Heer. Wij gedenken hem in dankbaarheid.

Broeder Bongani Kunene komt uit de streek van de gemeente van Munywana. Als jonge man liep hij op met ds. Rinze Keesenberg en kreeg hij steeds meer verantwoordelijkheden in het gemeentewerk. Zijn leven was niet gemakkelijk. MaNkosi zijn eerste vrouw overleed in december 2006, hij bleef achter met vier kinderen. Later hertrouwde hij met Princess, nu blijft zij achter met de kinderen uit het eerste huwelijk van broeder Kunene en hun dochtertje. Zijn overlijden betekent een groot gemis in het werk, ook hem gedenken wij in dankbaarheid.

Ondanks het verlies van deze werkers gaat het werk door, de kerkenraden hebben gezocht naar oplossingen om de opengevallen plaatsen in te vullen. De manier waarop de kerkenraden hun verantwoordelijkheid nemen geeft aan hoe ver zij zijn in het zelfstandig zoeken naar oplossingen.  De kerken zijn volwassen geworden. Vanwege de economische problemen blijft financiële hulp vanuit Nederland noodzakelijk.

Masakhane-4

In de zomer hebben twee Masakhane-reizen plaatsgevonden, een jongeren- en een ouderengroep bezochten het Nqutu-district om de kerken te helpen met praktische zaken. Dit keer stonden onder andere de bouw van omheiningen bij kerken en de renovatie van twee kerkgebouwen op het programma.

Doel van deze Masakhane-reizen is tweeledig, aan de ene kant de kerken in het Nqutu-district helpen, aan de andere kant de lidkerken – en vooral de jeugd van die kerken – in Nederland betrokken houden bij het werk en de gemeenten daar. In het programma wordt ruimschoots tijd ingeruimd voor ontmoeting en voor het bezoeken van SiSA- en SET-projecten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.